Jump to content
News
 • videos.skm4u.co.in
 • യൂട്യൂബിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ വീഡിയോസ് കോപ്പിറൈറ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ , എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒട്ടും താമസിയാതെ നമ്മുടെ പുതിയ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് കടന്നുവരൂ.

SKM4U

Members
 • Content Count

  11
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

SKM4U last won the day on November 7 2020

SKM4U had the most liked content!

Community Reputation

4 Neutral

Social Info

1 Follower

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Here is the birthday 2021 special mashup of "Thalapathy Vijay" Edited By : Pranav Sri Prasad Remix By : Tijo Jacob *DISCLAIMER: This Following Audio/Video is Strictly meant for Promotional Purpose. We Do not Wish to make any Commercial Use of this & Intended to Showcase the Creativity Of the Artist Involved.* *The original Copyright(s) is (are) Solely owned by the Companies/Original-Artist(s)/Record-label(s).All the contents are intended to showcase the artist's creativity and is strictly done for a promotional purpose.* *DISCLAIMER: As per the 3rd Section of Fair use guidelines Borrowing small bits of material from an original work is more likely to be considered fair use. Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use Joseph Vijay Chandrasekhar[2] (born 22 June 1974), known mononymously as Vijay, is an Indian actor, dancer, playback singer and philanthropist who works predominantly in Tamil cinema and also appeared in other Indian languages films.[3] Referred to by fans and media as "Thalapathy" (commander), Vijay is the highest paid actor in Tamil cinema[4] and is also considered as one of the most bankable stars in the Indian film industry.[5] He has significant fan following globally[6] and has acted in 64 films as a lead actor. He has won won numerous awards, including eight Vijay Awards by Star India, three Tamil Nadu State Film Awards by Government of Tamil Nadu, and a SIIMA Award.[7] He has been included several times in the Forbes India Celebrity 100 list, based on the earnings of Indian celebrities. At 10 years old, Vijay's first role was in the drama Vetri (1984); he continued to perform as a child actor in films until Ithu Engal Neethi (1988), directed by his father S. A. Chandrasekhar, and then featured as the lead for the first time in Naalaiya Theerpu (1992). Vijay played anti-hero roles as an hyper-possessive lover in Priyamudan (1998), followed by a play-boy in Azhagiya Tamil Magan (2007). The success of his masala film Thirumalai (2003) changed his on-screen persona to that of an action hero.[11] He appeared as a kabaddi player in Ghilli (2004), which went on to become the first Tamil film to earn ₹500 million (Indian rupees).[12] He continued to achieve success during the 2000s with cult films including Thirupaachi (2005), Sachein (2005), Sivakasi (2005), Pokkiri (2007) and Vettaikaaran (2009). In the 2010s, Vijay achieved further critical and commercial success with blockbusters including Thuppakki (2012), Kaththi (2014), Theri (2016), Mersal (2017), Sarkar (2018), Bigil (2019) and Master (2021). While Vijay's earlier films were primarily action and masala based, his later films transitioned into the thriller genre and discussion of reform concerning social, environmental and political issues in India.[13] Vijay is among the most popular celebrities in India.[14] In 2008, he was signed as an ambassador for the Indian Premier League cricket team Chennai Super Kings. In 2009, Coca-Cola India signed him as their brand ambassador in Tamil Nadu and he subsequently featured in advertisements for the company. In 2013, Consulate General of the United States, Chennai appeared him as the ambassador for 'V Go Green' global awareness campaign movement.[15] Vijay's popularity has been recorded by both Google and Twitter as the most-searched-and-tweeted actor several times.[16][17] As a philanthropist, Vijay formed the social welfare organisation, Vijay Makkal Iyakkam (ENG: Vijay People Organization), which is responsible for much of his philanthropic work. He received an honorary doctorate from the Dr. M.G.R. Educational and Research Institute of the Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University in 2007 for his contributions to social welfare and in honour of his achievements in the film industry. International Business Times framed him as the "consistent box office performer"  
 2. Star Magic Flowers | EP#311  
 3. This video is strictly meant for entertainment purpose. We don't make any commercial use of this. All credits goes to respective owners of audio & video.
 4. Master - Starring Thalapathy Vijay, Vijay Sethupathi, Malavika Mohanan, Andrea Jeremiah, Shanthanu Bhagyaraj, Arjun Das  Written & Directed by Lokesh Kanagaraj Produced by Xavier Britto Co-Produced by Lalit Kumar & Jagadish Palanisamy  Music - Anirudh Ravichander DOP - Sathyan Sooryan Art Director - Sathees Kumar Editor - Philomin Raj Lyrics - Arunraja Kamaraj, Vigneshshivn, Vishnu Edavan, Arivu Stunts - Stunt Silva Choreography - Dinesh, Sathish Executive Producer - R Udayakumar Managers - KTS.Swaminathan, Balamurugan, Viswanathan, Jeyaprakash, Suresh Kanagaraj Sound Design - Sync Cinema Sound Mix - Kannan Ganpat Costume Designer - Pallavi Singh Chief Make-Up Artist - P.Nagaraj & Preethi Sheel Costumer - V.Sai DI - Igene VFX - Unifi Media DI Colorist - Ranga Publicity Design - Gopi Prasannaa  Stills - Maneksha PRO - Riaz K Ahmed Music on - Sony Music Entertainment Asso. Directors - Magesh Balasubramaniam, Santhosh Krishnan, Sathya, Venki, Logi, Vishnu Edavan
 5. Hello SKM4U.IN, Welcome to Videos | SKM4U. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask. SKM4U.IN joined on the 11/10/2020. View Member
 6. Hello Muhsina T, Welcome to Videos | SKM4U. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask. Muhsina T joined on the 11/09/2020. View Member
 7. Hello viral thread, Welcome to Videos | SKM4U. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask. viral thread joined on the 11/09/2020. View Member
 8. Version 4.4.8

  10 downloads

  Invision Community Suite 4.4.8 What's New in Version 4.4.8 Released August 18 Key Changes This is a maintenance release to fix bugs. Additional Information Core Added support for PHP 7.4 Added support for [Emoji 12.0](https://emojipedia.org/emoji-12.0/) and [Emoji 12.1](https://emojipedia.org/emoji-12.1/) emojis Removed support for Gfycat embeds due to ongoing unaddressed security concerns on their end. Adjusted advertisement CSS classes to use a dynamic class name. Added a reset to the "upgrade in progress" flag when the upgrader is reached but there are no applications to upgrade. Added caching to the "Who's Online" widget. Improved progress indicator in "Complete My Profile". Improved ElasticSearch error logging. Added an empty alt attribute to reaction images in streams, which validators may flag as invalid HTML. Upgraded CKEditor to 4.13.1. Upgraded PHPUserAgent to 0.15.0, which resolves an issue with detection of the latest Opera browser releases. Updated Firefox & Edge logos on device management pages. Disabled database read/write separation for tasks. Disabled tasks being triggered by AJAX requests. Blew Lindy's mind. Fixed clubs showing up in some places when users did not have permission to access the clubs module. Fixed signature edit field showing for moderators when editing a user when signatures are disabled globally. Fixed an issue with member history logs when a user logs in from a new device but has not completed 2FA (when required). Fixed a javascript error triggered by browser notifications on Android devices. Fixed an issue where users that do not have permission to view Clubs, can still visit content item URL's directly. Fixed display issues with coub.com embeds. Fixed an issue detecting the visitor's country in some cases when using address form inputs. Fixed an issue with dates adjusting incorrectly when crossing over DST threshold in some areas. Fixed an issue using arrows in the editor after an emoji is inserted in some cases. Fixed an issue where some items could be missing from the leaderboard. Fixed an issue where disabled apps could still attempt to process custom URLs. Fixed an issue paginating in tables when certain special characters were included in the URL. Fixed an issue where cookies set by javascript designed to "stick" would expire in Jan 2020. Fixed AdminCP notification that a member is validating not disappearing if the member is flagged as a spammer rather than banned directly. Fixed SendGrid failing to work when using a dedicated IP pool. Fixed an issue where non-required profile completion steps may not be shown after required steps in some cases. Fixed an issue where re-entering the profile completion process after completing it once, but taking an action that requires completion again, may not place you on the correct profile completion step. Fixed javascript errors preventing most javascript from working in IE11. Fixed moderators encountering an error when removing a reaction from a profile status update or status reply made by another user. Fixed an issue where a required profile completion step to supply values for profile fields that do not display on the a user's profile may result in endless loop. Fixed an issue where a user will see an option to skip required profile completion steps, which will just reload the step. Fixed multi-moderation actions so that they redirect back to the page you are currently on. Fixed an issue that can occur when searching by member and changing between result pages. Fixed an issue that caused images to not show properly in poll options. Fixed an issue where sitemaps may show a distant past last modified date for content that doesn't have a valid last modified date. Fixed an issue where animated GIF images may not be properly identified as animated. Fixed an issue where profile photos would not be saved during profile completion if file uploads was the only available option. Fixed an issue rebuilding topic content for areas such as Downloads and Pages that cross post to the forums. Fixed an issue displaying certain locale-specific characters (such as the thousands separator, and the currency symbol) on Windows. Fixes a visual issue on dropdowns in webkit-based browsers. Fixed favicon icon not applying to the AdminCP correctly. Fixed potential broken images when the image filename contained parenthesis characters. Fixed the Safari Mask Icon not working in some server environments. Fixed an issue where using long URL's in an announcement can cause a MySQL error. Fixed an issue using custom WHERE clauses with an external database login handler. Fixed unapproved comments incorrectly being counted on forums where the item has been moved and a link to the item has been left in its place. Fixed an issue embedding Flickr albums in posts. Removed 'nofollow' tag from status updates when member has no other content. Commerce Added clarification that a billing address is required for automatic renewals when deleting the primary billing address. Added a currency selector to the subscriptions listing. Adjusted the payment method deletion process to prompt the administrator for confirmation if there are active PayPal Billing Agreements, and to cancel those Billing Agreements prior to deletion. Fixed error approving or voiding transactions which were held for approval which were from a PayPal Billing Agreement. Fixed an issue where the AdminCP notification indicating your PayPal payment gateway is not set up correctly may erroneously trigger. Fixed an issue where custom fields may incorrectly show up when checking out as a guest while quick registration is enabled. Fixed a possible error when applying changes to subscription plans to existing purchases. Fixed an issue where converting a product with a tax to a subscription failed. Fixed invoice title not showing for transactions in Authorize.Net's control panel. Fixed possible error taking Authorize.Net payments Fixed an issue where images from upsold products in the add to cart dialog may not be styled or sized correctly. Fixed transactions using the "Manual (check, bank wire, etc.)" payment method not showing in the list of transactions requiring attention. Fixed an issue where testing settings would just output the card types when using Braintree. Fixed an error during the upgrade when no default currency is set. Fixed an error that occurs when creating or editing a coupon code and unchecking the "No end date" option but not providing an end date. Fixed an issue where profile completion could be triggered during checkout in some circumstances. Fixed possibility of setting up Stripe without a valid webhook. Fixed subscriptions bypassing the payment confirmation screen. Fixed a styling issue with the Member Subscriptions widget. Fixed a styling issue with the "Best Sellers" and "Latest Products" widgets in some cases. Fixed referrals not working when the site is not accessible to guests. Fixed an issue where checking a Braintree webhook URL from the Braintree control panel would report a 500 server error incorrectly. Converters Improved the conversion process when disabling a conversion step that another step required to run first. Added conversion of article tags to vBCMS. Added conversion of extra article categories in vBCMS, extra categories will be converted as tags. Added conversion of meta tag keywords and descriptions when converting records from vBCMS. Reordered some background tasks that run after a conversion is complete to prevent an SQL error during processing. Improved vBulletin 4 conversion to retain user validating status where possible. Improved vBulletin conversions to convert more PMs where they may not have previously been converted (due to parent messages being deleted). Improved URL redirects for some vBulletin URLs including Social Groups, Social Group Discussions & Blog Entries. Fixed an issue where some vBulletin Blog comments may be skipped during conversion. Fixed an exception that can occur if Pages was selected as a conversion, but all options were disabled. Fixed product filters displaying in the store using the "internal" name instead of the "public" name. Fixed IP address information not converting with vBulletin Blog. Fixed certain user preferences not converting with vBulletin 4. Fixed some PHP notices that can occur in vBCMS converter with specific data. Fixed an issue where Gift Card email links may not work correctly when email statistics are enabled. Removed URL redirection for vBCMS records since required data is not available to support this. Forums Fixed an issue where the moderation history link wasn't shown for deleted topics. Fix Safari not scrolling to the reply box when clicking the "Reply to this topic" button at the top of a topic. Downloads Fixed REST API documentation showing the wrong endpoints for categories. Fixed sidebar not showing Club content correctly when the "Show Club Content Areas" setting is set to "Throughout the community" Gallery Fixed an issue submitting images with capitalized file extensions when movies have maximum allowed filesizes. Fixed multiple issues adding, editing and repositioning image notes. Fixed an incorrect gap between the tabs and reviews/comments while viewing an image. Pages Improved database permission configuration forms to better indicate if a group won't be able to access the database due to page-level permissions. Fixed bullet points using the wrong style (unfilled circle rather than filled circle) in database records. Fixed a (potential) issue moving database records files when adjusting the file storage configuration method for database records. REST / OAuth Fixed an uncaught exception in the member notifications REST API endpoint when an orphaned piece of content is present. Fixed certain `notificationData` entries returning `NULL` in the member notifications REST API endpoint. Fixed an issue where address lines in REST API calls may be returned as an object instead of an array. Third-Party / Developer / Designer Mode Fixed an issue using the node form helper when not using `$titleLangPrefix` in the node model, and using apostrophies in a node's title. Advertisements no longer use the .ipsAdvertisement_* class names, and instead use dynamic classnames unique to each community. Themes that restyle advertisements should update their CSS to use `.ips{expression="mb_ucfirst(\IPS\SUITE_UNIQUE_KEY)"}` instead. Adjusted the abstract class definition for `\IPS\Content\Search\Index::hashesWithPermission()` to match the docblock. Fixed an issue where Database table helpers could allow a blank advanced search value in specific situations. Fixed an error using reviews with content items but not containers when post before registering is enabled. Removed an extra parameter being passed to `_comments()` in some cases which could interfer with third party plugins. Removed some unused code in `\IPS\Output::error()`.
 9. Gopalakrishnan Padmanabhan Pillai (born 27 October 1968), better known by his stage name Dileep, is an Indian film actor, producer, and businessman who predominantly works in the Malayalam film industry. He has acted in more than 150 films and has won several awards, including four Kerala State Film Awards and a Filmfare Awards South. Remix Song Link : https://www.youtube.com/watch?v=w8pno... Softwares Used : Final Cut Pro X, After Effects, Photoshop Edited by : Linto Kurian Songs Remixed by : Akhil Jose  Channel Link : https://www.youtube.com/channel/UCbPW... Facebook : https://m.facebook.com/linto.kurian.54 Instagram : https://www.instagram.com/linto_kurian/
×
×
 • Create New...